Thursday, July 24, 2008

ตัวอย่าง ความเร็วเฉลี่ย และ ความเร็วชั่วขณะ

พิจารณารูปกราฟด้านล่าง แสดงกราฟการเคลื่อนที่ของอนุภาคหรือวัตถุ จากจุด p1 ไปยัง p2 ความเร็วเฉลี่ยของวัตถุ vav คือ ความชันของเส้นp1p2 ซึ่งจะเท่ากับความเร็วชั่วขณะ

พิจารณารูปด้านล่างความเร็วชั่วขณะ ที่จุด p1 จะเท่ากับความชัน ของกราฟความสัมพันธ์ x-t ที่จุด p1
ในที่นี้ ความเร็วชั่วขณะ ที่จุด p1 เท่ากับ 160 m/4.0 s = 40 m/s


อ่านต่อ